Blog voor Jonge Harten | Jemma Kahn speelt The Epicene Butcher in het Kruithuis

Ondeugende en ontroerende verhalen, iets lekkers voor mensen op de eerste rij en vooral veel hardop lachen: dat is The Epicene Butcher van Jemma Kahn. Verhalen vertellen krijgt een nieuwe dimensie als Kahn de kamishibai tot leven wekt, een theatermethode die gebruikt wordt door Japanse straatartiesten. In een kist met open voorkant staan kartonnen borden met afbeeldingen. Bij elke nieuwe scene hoort een nieuw bord. Denk aan Bob Dylan in zijn videoclip van Subterranean Homesick Blues, maar dan met plaatjes en droge humor.

Kahn wordt in haar voorstelling ondersteund door ‘chalk girl’, die het lot moet ondergaan om niet te mogen praten en wiens naam we nooit te weten zullen komen. Met twee staartjes op haar hoofd, luid kauwgom kauwend en een net iets te kort schoolmeisjesrokje introduceert zij ieder nieuw verhaal op een krijtbord. ‘Lang, lang geleden… in de tijd voor Pokémon… in de tijd voor Manga…’ Je zit nu al op het puntje van je stoel.

Giechelen en zwijgen
Zeven verhalen komen er voorbij. Van lugubere slagers, door chalk girl geïntroduceerd als ‘Vegetarians, fuck you’, tot pornografisch gekreun, ‘Perverts, this one’s for you’. En heb jij je ook al wel eens afgevraagd wat katten dromen? Je krijgt het hier tot in detail te horen. Kahn zet een briljante performance neer door diverse genres op hun eigen manier te benaderen en met haar stem houdt ze je van het begin tot het einde vast. Waar ze als ondeugend Japans meisje kan giechelen, kan ze ook veelbetekenend zwijgen tijdens de vertelling over een vader die zijn dochter kwijtraakt bij de tsunami in Fukushima.

Ouderwets voorlezen
De verhalen zijn kort, maar krachtig, waardoor de voorstelling 50 minuten lang de vaart erin houdt. Het optreden van Kahn staat gelijk aan dat van een bovengemiddelde cabaretier en de kunstliefhebber kan zijn hart ophalen aan de prachtige illustraties die voorbij komen. The Epicene Butcher staat garant voor een avond waarin je, door ouderwets te worden voorgelezen, op het einde nog altijd hardop lachend de zaal verlaat. Wie van theater, vernieuwing, mooie verhalen en het levensverhaal van André Hazes houdt, moet deze voorstelling niet missen. André Hazes? Oh, dat had ik nog niet verteld. Nou ja, ga zelf maar kijken.

Donderdag 29 november, vrijdag 30 november en zaterdag 1 december nog te zien in het Kruithuis!

Laughing out loud with Jemma Kahn

Naughty and touching stories, sweets for audience on the first row and a lot of laughing out loud: that is The Epicene Butcher by Jemma Kahn. Storytelling gets a new dimension when Kahn brings kamishibai to life, a performance method used by Japanese street artists. In a box with open front are cardboard boards with illustrations. Each new scene requires a new board. Think of Bob Dylan in his music video of Subterranean Homesick Blues, but with pictures and humor.

Schoolgirl skirt
In her show Kahn is supported by ‘talk girl’, who has to face the fate of not being allowed tos peak and whose name we shall never know. With two tails on her head, noisily chewing gum and a slightly too short schoolgirl skirt, she introduces every new story on a black board. ‘A long, long time ago… in the time before Pokémon… in the time before Manga…’ You’re already on the edge of your seat.

Giggling and silence
Seven stories are told. From ghastly butchers, introduced by talk girl as ‘Vegetarians, fuck you’, to pornographic moaning, ‘Perverts, this one’s for you’. And have you also always wondered what cats dream? You will hear everything about it in detail. Kahn delivers a brilliant performance by approaching very divers genres in their own way and with her voice she holds you from the beginning until the end. Where she giggles as a naughty Japanese girl, she also remains significantly quiet during the telling of a father who loses his daughter during the tsunami in Fukushima.

Old-fashioned storytelling
Stories are short, but powerful, which keeps the show active for 50 minutes. Kahn’s performance equals that of a talented comedian and the average lover of art can enjoy the wonderful illustrations that pass by. The Epicene Butcher guarantees a night at the end of which you, by being old fashionably read to, leave the room still laughing out loud. Who loves theater, innovation, good stories and the life story of Dutch folk hero Andre Hazes, will not miss this show. Andre Hazes? Oh, I haven’t told you yet. Well, go see for yourself.